มาแล้วสติกเกอ...

  มาแล้วสติกเกอร์ line ค่านิยม 12 ประการ

  99
  0

  กระทรวงไอซีที จะเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการแล้ววันนี้ ในชื่อ Twelve Core Values For Thais
  สติกเกอร์ไลน์ค่านิยมหลัก 12 ประการ นี้ ที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือ 3 กระทรวง คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงไอซีที ด้วยงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท

  174326cp00xp5rbb90kkcc

  สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการทั้งหมด

  1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  173802no3ybfoldkdfd6ds

  2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

  173810tqoypus1wwhu968z

  3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

  3

  4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

  4

  5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

  5

  6.มีศิลธรรม รักษาความสัตย์

  6

  7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

  7

  8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  8

  9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

  9

  10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  10

  11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

  11

  12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

  12

  13.สวัสดีปีใหม่

  13

  14.รับทราบ

  14

  15.อรุณสวัสดิ์

  15

  16.ราตรีสวัสดิ์

  16

   

  พร้อมให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – วันที่ 28 มกราคม 2558

  กระทรวงไอซีที เล็งคลอดสติกเกอร์ไลน์ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”

     style=”display:inline-block;width:200px;height:90px”
  data-ad-client=”ca-pub-9093638186911774″
  data-ad-slot=”3568745441″>

  - แสดงความคิดเห็น -