ข่าวการศึกษา

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดมสมองผู้รู้ด้านการศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา

ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าจากสถิติข้อมูลการจัดอันดับการศึกษาของไทยในเวทีโลก ปี 2556 โดย WEF : World Economic Form พบว่า อัตราการเข้าเรียนของเด็กไทยอยู่ในอันดับ 101 ของโลก

และเป็นอันดับ 9 ของอาเซียน ในส่วนของคุณภาพ ระบบการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 78 ของโลก

และอันดับ 8 ของอาเซียน รวมทั้งคุณภาพประถมศึกษาอยู่ในอันดับ 86 ของโลก อันดับ 7 ของอาเซียนและล่าสุด WEFได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในปี 2556 – 2557 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศดังกล่าว ซึ่งหากมองจุดอ่อนของการศึกษาไทยในภาพรวมแม้ว่าจะอยู่ระดับกลางๆ แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ สูงขึ้นมา 19 อันดับ หากการศึกษาไทยยังย่ำอยู่ที่เดิมอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เราอาจตามหลังประเทศอื่นในอาเซียน สพฐ.ในฐานะหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาและมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของชาติซึ่งส่วนหนึ่งพบว่ามีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการสอนของครู เช่น ครูมีภาระงานอื่นนอกจากงานสอนมาก

การพัฒนาครูโดยการดึงครูออกจากห้องเรียนการประเมินที่มีมากและไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา การประกวดแข่งขันของครูและนักเรียนทำให้กระทบต่อการจัดการเรียนรู้ของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา และเป็นจุดแตกหักของคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และปัญหาการขาดความสามัคคีของคนในชาติ สพฐ. มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ยอมรับ ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติมากที่สุด จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ระดมสมองร่วมเสวนากำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558-2564 ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

“แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558-2564 มีเป้าหมายวางไว้ชัดเจนอยู่แล้วการประชุมเสวนาในครั้งนี้คาดว่าจะได้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ส่งผลให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างไม่อายใคร “

เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา