ข่าวการศึกษา

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มกราคม 2558   ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2558 ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 9 มกราคม 2558

ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน และการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ    การดำเนินการตามภารกิจของคุรุสภา การยกพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง การประเมินสถานศึกษาเอกชนสู่มาตรฐานสากล ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2558 โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และรายงานผลการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาล

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา